Wednesday, November 29, 2006

در انتظار مقاله ای در باب اما و اگر های طرح ارزشیابی توصیفی باشیدطرح حذف نمره از مدارس ابتدایی


در مورد طرح ارزشیابی توصیفی یا حذف نمره از مدارس ابتدایی به ویژه بعد از اتخاذ آخرین تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش در این خصوص- که درا ینجا هم منتشر شد- و با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده از اجرای آزمایشی طرح ، اما واگر هایی وجود داشته ، دارد و دارم!! لذا خود را به نوشتن مطلب مبسوطی در این زمینه متعهد می بینم! اما هنوز فرصت مطالعات لازم برای نوشتن این مطلب را نداشته ام.

البته شاید نتایج اجرای طرح همانطوری شده باشد که در اسفند ماه 1381 و تیر ماه 1382 در گزارشات و پیشنهادات مطرح شده در خصوص ارزشیابی اجرای پیش آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی پیش بینی شده بود. !!! اما باید چند وچون آن را اینک و پس از سه سال اجرای آزمایشی طرح به درستی تبیین کرد.

اصلاحات در آموزش و پرورش کار آسانی نیست.اصلاحات آموزشی ابعاد متنوع و عمیق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد.یادم هست در خصوص اجرای موفق طرح ارزشیابی توصیفی و ملزومات آن در سال 1382 به کرات با مجریان و مسئولان طرح در معاونت آموزش وپرورش عمومی به ویژه دکتر موسوی معاون وقت وزیر آموزش و پرورش و آقایان دکتر احمدی و دکترحسنی مذاکراتی داشتم!!
دیدن یادداشت خوب خانم ناصری در همشهری آن لاین تحت عنوان:20 نمره خوبی نیست که تا حدودی برخی از ابعاد فرهنگی موضوع را روشن کرده بود ؛ انگیزه ای شد تا این یادداشت کوتاه را بنویسم.قبلا نیز در همشهری یادداشتی تحت عنوان : مسافر كوچولو! آرام باش نگاهی از این زوایه به طرح ارزشیابی توصیفی انداخته بود.