Saturday, May 24, 2003


مجريان محترم طرح ارزشيابي توصيفي

امروز شنبه سوم خرداد 1382 از ساعت 3.40 تا 4 بعد از ظهر در تالار همايش هاي زكرياي رازي و درمحل برگزاري اولين همايش آموزش الكترونيكي در ايران دركنار برج رفيع ميلاد تهران نتايج اولين فعاليت د سته جمعي آموزشي وپژوهشي با استفاده از رسانه اينترنتي وبلاگ در كشور عزيزمان ايران؛ كه حاصل زحمات شما 50 نفر در سطح 24 كلاس و 12 مدرسه در 5 استان كشور است؛را با افتخار وسر بلندي ارائه كردم.پس از اين ارائه جمع كثير حضار در سالن به افتخار شما د ست زدند وابراز احسا سات نمودند.من به همه شما ونيز به همكارنم در تيم ارزشيابي طرح افتخار مي كنم واز شما ممنونم.اميدوارم ازاين تجربه موفق به درستي در آموزش وپرورش فرزندان اين كشو راستفاده شود. انشاءالله

محمد حسن مقني زاده سوم خرداد 1382

به نام آنكه جان را فكرت آموخت
فروغ دل به نور جان بر افروخت

"جهان يادگار است و ما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني"

آگاهي سر آغاز فرزانگي است

كاربرد مدل ارزشيابي توانمند ساز، از طريق وبلاگ ،
مطالعه يك مورد :
ارزشيابي اجراي پيش آزمايشي مقياس كيفي در مدارس ابتدائي كشوردر سال تحصيلي 1382-1381


گزارش به اولين همايش آموزش الكترونيكي

سوم خرداد 1382

تهران - تالار همايش هاي زكرياي رازي

محمد حسن مقني زاده


اين ارائه در چهار بخش انجام مي شود

الف :روزشمار اجراي طرح تبديل مقياس كمي به كيفي و ارزشيابي آن

ب: معرفي مدل ارزشيابي توانمند ساز

ج: مزاياي استفاده از وبلاگ براي فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي

د: معرفي وبلاگ ارزشيابي توصيفي

الف :روزشمار اجراي طرح تبديل مقياس كمي به كيفي و ارزشيابي آن

16 آذر 1381

ابلاغ اجراي طرح تبديل مقياس كمي به مقياس كيفي (توصيفي)به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس ابتدائي كشور توسط شوراي عالي آموزش وپرورش به معاونت آموزش عمومي وامور تربيتي وزارت آموزش وپرورش

12 بهمن 1381

برگزاري دوره توجيهي50 نفر مجريان طرح تبديل مقياس كمي به كيفي

7 اسفند 1381
مبادله تفاهم نامه بين دفتر ارزشيابي تحصيلي وتربيتي وزارت آموزش وپرورش واينجانب جهت انجام ارزشيابي طرح وارائه گزارش آن در مرداد ماه 1382

13 اسفند 1381

ايجاد وبلاگ ارزشيابي توصيفي بروي شبكه جهاني اينترنت17 اسفند 1381

تشكيل تيم 3نفره ارزشيابي طرح در تهران

18 اسفند 1381

تماس تلفني ارزشياب طرح با مجريان طرح در 12 مدرسه و24 كلاس پا يه اول ابتدائي مجري طرح ارزشيابي توصيفي در 5 استان آذربايجان شرقي، اصفهان ،تهران، سيستان وبلوچستان و زنجان وتاكيد بر اجراي طرح ورفع ابهامات مجريان و اعلام خبر ايجاد وبلاگ ارزشيابي توصيفي و…

19 اسفند 1381

ارسال نامه براي تك تك مجريان طرح از طريق پست پيشتاز ومعرفي راههاي برقراري ارتباط :
اينترنتي ،
پستي ،
تلفني و
حضوري مجريان وتيم ارزشيابي با هم به منظور حسن اجراي طرح وارزشيابي آنبه نام خدا
"جهان يادگار است و ما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني"
همكاران محترم در دبستان
سلام عليكم، خواهشمند است مساعدت فرموده تا با ياري يكديگر بتوانيم اجراي طرح تبديل مقياس كمي به كيفي كه در سال جاري به طور پيش آزمايشي در مدرسه شما اجرا مي شود را به درستي پيش برده و ارزشيابي نماييم. تصوير حكم شماره 2739 به تاريخ 13/12/81 جناب آقاي احمدي مدير كل محترم دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي پيوست مي باشد. انشاء الله با شما تلفني تماس گرفته و حضوراً هم خدمت مي آيم.
اگر به اينترنت دسترسي داريد هر روز به سايت طرح به آدرس زير سري بزنيد:
www.arzeshyabytosify.blogspot.com
اگر براي من email ارسال نماييد جواز وارد شدن به اين سايت را براي شما مي فرستم تا از طريق سايت طرح با اينجانب و ساير همكاران طرح 24 ساعته ارتباط داشته باشيد.
Email:moqanizadeh@hotmail.com
ضمناً از طريق شماره تلفن هاي زير هر وقت كه تمايل داشتيد مي توانيد با اينجانب تماس بگيريد:
منزل: 4703319
همراه: 09132855372
محل كار: 6406447
در صورت تمايل به مكاتبه به آدرس زير براي من نامه بفرستيد:
تهران- صندوق پستي 1651- 13145 محمد حسن مقني زاده

20 اسفند 1381 تا كنون

برقراري ارتباط ازراههاي چهار گانه اخير الذكر وارائه آموزش به مجريان طرح ارزشيابي توصيفي وتسهيلگري براي انجام فعاليتهايشان وحمايت از آنان به اشكال مختلف كه منجر به آشكار سازي وآزاد سازي توانمندي ها يشان شده است .
بازديد از 24 كلاس مجري طرح وگفتگوي رودرو و دسته جمعي با معلمان ، دانش آموزان،مديران و كارشناسان سازمانهاي آموزش وپرورش استا نهاي مجري طرح در مدارس وسازمانها
گزارش گيري وانتشار آني گزارشات وپيشنهادات بر روي وبلاگ طرح به منظور بهره برداري فوري ذينفعان ارزشيابي از اين اطلاعات
استقرار سيستم 24 ساعته نظرخواهي الكترونيكي مكتوب وشفاف از همه علاقه مندان به موضوع ارزشيابي در مورد انتشارات وبلاگ طرح
تقاضاي توجه به نتايج حاصل شده در طي فرايند ارزشيابي طرح از مسئولان و كارشنا سان دفتر ارزشيابي تحصيلي وتربيتي ودر خواست اظهار نظر در مورد يافته هاي فرايندي ارزشيابي طرح واستفاده به موقع از آنها براي اجراي طرح آزمايشي در سال تحصيلي آتي وبرگزاري جلسات متعدد با آنها و نتشار نتايج جلسات به منظور بهره برداري همه ذينفعان از اطاعات حاصله
معرفي طرح ارزشيابي توصيفي با همه مختصات آن به اساتيد ،محققان ودانشجويان تحصيلات تكميلي علوم تربيتي به ويژه در رشته تحقيقات آموزشي در دانشكاه تهران وانجمن پژوهش هاي آموزشي
دادن امكان پيام گذاري در صفحه اصلي وبلاگ به طراحان طرح مقياس كيفي و برخي از رهبران علمي واجرائي ارزشيابي آموزشي به منظور راهنمائي به هنگام مجريان و ارزشيابان
ارائه گزارش مكتوب در 110 صفحه به مسئولان وزارتخانه وانتشار گزارش در بخش هاي مجزا در وبلاگ طرحب : معرفي مدل ارزشيابي توانمند ساز

كوبا ولينكلن(GUBA & LINCOLN) در سال 1989براي نظريه هاي ارزشيابي 4 نسل قائل شده اند :

نسل اول : اندازه گيري MEASURMENT


نسل دوم : توصيف DISCRIPTION


نسل سوم : قضاوت JUDGMENT


نسل چهارم : فرايند PROCESS

مدل ارزشيابي توانمند ساز در زمره مدلهاي نسل چهارم ارزشيابي قرار مي گيرد.
اگر سه نسل قبلي نظريه هاي ارزشيابي را نظريه هاي سنتي يا كمي قلمداد كنيم و ويژه گيهاي زير را براي آن قائل شويم :

از بيرون نگاه كردن به موضوع ارزشيابي
انجام ارزشيابي توسط متخصص
وابسته به ارزشياب بيروني
داوري مستقلانه توسط ارزشياب بيروني در باره نتايج ارزشيابي

در مقابل آن نسل چهارم نظريه هاي ارزشيابي يا نظريه هاي نوين ارزشيابي يا كيفي قرار مي گيرد ؛كه مدل ارزشيابي توانمند ساز يكي از مصاديق اين نظريه هاست و مي توانيم آن را با ويژ گيهاي زير معرفي كنيم :
از درون نگاه كردن به موضوع ارزشيابي
انجام ارزشيابي توسط مربي يا دوست منتقد
وابسته به درون و ظرفيت ساز
داوري دسته جمعي در باره نتايج ارزشيابي

در ارزشيابي توانمند ساز مشاركت ذينفعان موضوع ارزشيابي به دلايل زير اهميت دارد:
درخطر بودن منافع آنان دراثر ارزشيابي
شناخت آنان از ابعاد مختلف موضوع ارزشيابي وكسترده شدن حوزه معنائي ارزشيابي
بالاتر رفتن امكان تشخيص مسائل موضوع مورد ارزشيابي
آموزش ديدن وتوانمند شدن آنان در فرايند ارزشيابي
امكان استفاده آنان از نتايج ارزشيابي

در اينجا توجه به دو نكته ضروري است

اول : وقتي كه مي گوئيم ارزشيابي توانمند ساز نوعي ارزشيابي كيفي است به اين معني نيست كه از عدد ورقم درآن استفاده نمي شود وبا پرسشنامه وآمار سروكار ندارد!در اين ارزشيابي از روشهاي كمي وكيفي استفاده مي شود.

دوم:ارزشياب در ارزشيابي توانمند ساز نبايد و نمي تواند كسي را توانمند كند ! ذينفعان ارزشيابي ،اغلب به كمك دستياري و مربيگري به وجود قدرت خود پي مي برند وآن را به كار مي گيرند. در فرايند ارزشيابي توانمند سازمحيطي خلق مي شودكه منجر به
توانمندي وخود تعيين كنندگي مي شود.


سطوح ارزشيابي توانمند سازآموزش TRAINING


تسهيلگري FACILITATING

حمايت ADVOCACY

آشكار سا زيILLUMINATION

آزاد سا زي LIBERATIONج: مزاياي استفاده از وبلاگ براي فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي


محيط مجازي آموزشي{ وپژوهشي} محيطي است كه درآن با بهره گيري از فن آوري ،محدوديت هاي زمان ومكان در فرايند يادگيري و ياد دهي از بين مي رود .(پرويز دولايي،1382)


فناوري وبلاگ در حال حاضر محيط تقريبا منحصر به فردي است ؛كه شرايط محيط مجازي فوق الذكر را در اختيار ما گذاشته و برخي از ويژگيهاي آن به شرح زير است :

رايگان است !
از پيشرفته ترين فنا وري ها ست و توسط ديگران مستمرا كاركردي تر شده و فنا وري آن به روز مي شود.
24 ساعتي است .
امكان فعاليت گروهي بدون محدوديت وهمزمان وچند جانبه در آن وجود دارد.
از مزاياي جانبي حضور در شبكه اينترنت برخوردار است.
امكان نظارت وارزشيابي آني فعاليتها را به همگان مي دهد.
فرهنگ ساز بوده وتبعات مثبت فراوان در ارتقاء علمي همگان دارد وشعار آموزش براي همه در هر زمان ودر هر مكان را به خوبي تحقق مي بخشد.د: معرفي وبلاگ ارزشيابي توصيفي


وبلاگ ارزشيابي توصيفي يك محيط مجازي (الكترونيكي )است كه براي فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي در محيط وب ايجاد شده و از ويژگي هاي زير برخوردار مي با شد :

فرهنگي
ساده
طبيعت گرا
شفاف
دقيق
باز
انتقادي
شبكه اي
حمايتي
توسعه اي

Tuesday, May 20, 2003

Sunday, May 18, 2003

در جمع مجريان طرح ارزشيابي توصيفي در زاهدان

روز شنبه 13 اردي بهشت1382 پس از يك پرواز دو ساعته از مبداءتهران وعبور از كوير وكوير وكويردر زاهدان فرودآمديم.در بعد از ظهر اين روز سه برنامه فشرده پيش بيني كرده بوديم كه خوشبختانه هر سه به خوبي تحقق يافت.در اين شهر 4 مدرسه و8 كلاس مجري طرح ارزشيابي توصيفي هستند.همكاران دبستانهاي امام خميني ،شاهد وشهيد صدوقي زاهدان ازسوي مديرمحترم دبستان جمهوري اسلامي ،سركار خانم سلجوقي براي ساعت 5 بعد از ظهر دعوت شده بودند .دو مدرسه بعد ازظهري بودندودو مدرسه صبحي .

درجلسه هشت نفر از معلمان ،چهار نفراز مديران دبستانهاي مجري طرح ارزشيابي توصيفي و كارشناسان مسئول:سنجش وارزشيابي تحصيلي و آموزش ابتدائي سازمان آموزش وپرورش استان سيستان وبلو چستان حضور داشتندو به مدت دو ساعت ونيم درمورد جوانب مختلف طرح ارزشيابي توصيفي بحث وتبادل نظر شد.چكيده اي از مباحث مطرح شده توسط همكاران در ذيل آمده است. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...