Saturday, May 17, 2003

به نام خدا

گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با طرح تبديل مقياس كمي به كيفي در دو مدرسه مجري طرح در استان اصفهان
ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد .
باسمه تعالي

در مورخه 30/1/82 روز شنبه گروه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان خانمها خروشي و موثق از دبستان شهيد رضا قيصري حسن آباد بازديد نمودند. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
باسمه تعالي

گزارش جلسه توجيهي اولياء دانش آموزان پايه اول آموزشگاه شهيد قيصري حسن آباد جرقويه عليا در ارتباط با تغيير ارزشيابي توصيفي كمي به كيفي
ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
بسمه تعالي

پيشنهاد تلفيق كتاب علوم با كتاب بخوانيم در پايه اول ابتدائي

محمود برادري
آموزگار دبستان شاهد پسران زنجان

اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...

Friday, May 16, 2003

در كوير نمك
شهر حسن آباد ! جرقويه عليا

شنبه شب ششم اردي بهشت ماه 1382آقاي كاظم زاده من را به روستاي اندلان در 30 كيلومتري اصفهان ودر حاشيه كوير رساند ورفت . متاسفانه نتوانسته بودم قبلا خبر مسافرت خود را به اقوام برسانم وبدون اطلاع قبلي آمده بودم . از بلند گوي مسجد ده صداي سخنراني بگوش مي رسيد. در كوچه جلوي در بسته بدون قفل خانه فاميلمان روي سكو نشسته بودم وچند نفري از اهالي از وجود غريبه در ده آگاه شدند. چند لحظه بيشتر نگذشته بود كه مشهدي اسماعيل از مسجد آمد و جلوي در ربوسي كرديم زنجير را انداخت و وارد دالان قديمي با ديوار كاهگلي منزلشان شديم.
ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
درهشت بهشت

شنبه 6 ارديبهشت ساعت 7 صبح وارد فرودگاه اصفهان شدم .برابر قراري كه تعيين شده بود جلوي اطلاعات پرواز رفتم تا مردي باكت وشلوار آبي را ببينم !آقاي موسوي را ديدم و سوار پژو آقاي كاظم زاده راننده خوش اخلاق اداره آموزش و پرورش شديم.پس از تشكر از آقاي موسوي به ايشان گفتم ساعت 9 با مدرسه معراج قرار گذاشته ايم وتا آن زمان 1.5 ساعت اول صبحي را با اجازه شما مي خواهم در حاشيه زاينده رود ، قدم بزنم! طبق قرار قبلي بعد از ظهر هم خدمت همكاران در سازمان هستم.ايشان گفتند كه جلسه بعد ازظهر به جاي خود اما شما تشريف بياوريد سازمان صبحانه! صرف كنيد وبعد به پياده روي هم مي رسيم. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
سفرنامه اصفهان
در چهار باغ بالا
اين مطلب را در اينجا بخوانيد .

Monday, May 12, 2003

به نام آن كه جان را فكرت آموخت
چراغ دل به نور جان بر افروخت

در نمايشگاه امسال كتاب تهران ، چا پ اول كتابي تحت عنوان: Becoming a Primary School Teacherرا خريداري كردم.اين كتاب نوشته آقاي دومينيك ويس(Dominic Wyse ) مي باشد وتوسط زوج انتشاراتي RoutledgeFalmer درسال 2002 منتشر شده است.
نويسنده مطالب كتاب را كه در پاسخ به سئوال :چگونه يك معلم مدرسه ابتدائي شويم در 7 فصل سازمان داده است.پاسخ ها عبارتند از :

1.با مردم كار كنيم.
2.كلاس را سازمان دهي كنيم.
3.طرح درس را برنامه ريزي كنيم.
4.مديريت رفتاري كنيم.
5.مراقب سنجش و ثبت باشيم.
6.درباره آموزش وپرورش فكر كنيم.
7.حرفه اي شويم.

انشاءالله به تدريج ترجمه اين كتاب تقديم خوانندگان اين صفحه مي شود .

محمد حسن مقني زاده 22 اردي بهشت 1382

Sunday, May 11, 2003

به نام آن كه جان را فكرت آموخت

جهان يادگار است وما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني

از ارس تا هيرمند،از كرج تا زاينده رود،24 كلاس،24 تجربه !

مدارس هركشور،آئينه تمام نماي ؛گذشته وآينده آن هستند.مدارس، گذشته را به آينده پيوند مي دهند.به عبارتي آينده، محصول مدرسه است.اگر كسي از من بخواهدتا حاصل تجربه حضورم در 24 كلاس ،12 مدرسه و 5 سازمان آموزش وپرورش استان مجري طرح را در يك جمله خلاصه كنم؛مي توانم بنويسم:

مدارسي كه ديدم ، از يك سو مخفيگاه استعدادهاي شكوفا نشده معلمان ودانش آموزان ايراني ؛واز سوي ديگر رستنگاه غنچه هاي خلاقيت در منابع بكر بودند.

اين نتيجه گيري با سطح برخورداري مدارس و سازمانهاي بازديدشده ارتباط ندارد!! وازنظر اينجانب در هر 12 مدرسه و5 سازمان آموزش وپرورش صادق است.آنان كه در اين نتيجه گيري ترديد دارند؛به سراغ 36 مجري محترم طرح ارزشيابي توصيفي در مدرسه ها بروند؛ ويا سئوالي از كارشناسان محترم :سنجش وارزشيابي تحصيلي ،آموزش ابتدائي وگروههاي آموزشي استانهاي مجري طرح بنمايند.ازآنان سئوال كنند:آيا در جريان تبادل تجارب انجام شده در مدارس و سازمانها،پي به وجود استعداد هاي زيادي در خود ومحيط پيراموني خود(مدارس و سازمانها)كه بلااستفاده ومعطل مانده اند نبرده اند؟!آيا با كمي توجه وتلاش،برخي ازتوانمندي هاي فردي وسازماني اشان در مدت زماني كوتاه ،آشكار نشده و افسوس عدم استفاده از آنها تا كنون، را نخورده اند؟!

خوشبختانه برنامه اي كه دريازدهم فروردين ماه سال جاري براي بازديد از مدارس مجري طرح ارزشيابي توصيفي در وبلاگ طرح منتشر شد؛دقيقا به تمامي وبا برخي اضافات به شرح زير به طور كامل اجرا شد

1- جلسه با همكاران در سازمان آموزش وپرورش استان آذر بايجان شرقي و بازديد از دبستان دخترانه استقلال تبريزدر تاريخ شنبه 23/1/1382
2- بازديد ازدبستان پسرانه مسلم ابن عقيل تبريز در تاريخ يكشنبه 24/1/1382
3- جلسه با همكاران در سازمان آموزش وپرورش استان زنجان و بازديد از دبستان پسرانه شاهد زنجان درتاريخ شنبه 30/1/1382
4- بازديد از دبستان دخترانه فرهنگيان رهبري زنجان در تاريخ يكشنبه 31/1/1382
5- بازديد از دبستان دخترانه معراج اصفهان و جلسه با همكاران در سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان در تاريخ شنبه 6/2/1382
6- بازديد ازدبستان شهبد رضا قيصري حسن آباد وجلسه با همكاران اداره آموزش وپرورش جرقويه عليا در تاريخ يكشنبه 7/2/1382
7- بازديد از دبستان دخترانه جمهوري اسلامي زاهدان وجلسه با كليه مجريان طرح ارزشيابي توصيفي در زاهدان در اين مدرسه درتاريخ شنبه 13/2/1382
8- بازديد از دبستان پسرانه شاهد ،دبستان پسرانه شهيد صدوقي و دبستان دخترانه امام خميني زاهدان وجلسه با همكاران در سازمان آموزش وپرورش استان سيستان وبلو چستان در تاريخ يكشنبه 14/2/1382
9-جلسه با همكاران در سازمان آموزش وپرورش استان با حضور دكتر كاظمي و برگزاري كارگاه آشنائي با اينترنت در پژوهشكده تعليم وتربيت زاهدان در تاريخ دوشنبه 15/2/1382
10- بازديد ازدبستان دخترانه عدالت تهران درتاريخ شنبه 20/2/1382
11- بازديد از دبستان پسرانه آزاده گان تهران و جلسه با همكاران در سازمان آموزش وپرورش شهر تهران در تاريخ يكشنبه 21/2/1382
12- 8 جلسه با اولياء دانش آموزان 9 مدرسه از12 دبستان مجري طرح در جريان بازديد از آموزشگاهها برگزار گرديد.اوليا قبلا به طور رسمي از سوي مدير مدرسه براي شركت درجلسه در روز و ساعت معين دعوت شده بودند.

تا كنون برخي از نتايج حاصل از سفرها در قالب سفرنامه در وبلاگ طرح منتشر شده كه در صفحه اصلي وصفحات جانبي آن قابل دسترسي ،مطالعه ونقد است. همچنين نتا يج سفرها با مسئولين دفتر ارزشيابي تحصيلي در چندين جلسه مهم وسرنوشت ساز مطرح وگزارش آن نيزدر حد امكان در وبلاگ منتشر شده است.
از همه معلمان ،مديران مدارس و كارشناسان ومديران آموزش وپرورش كه در حين وپس از سفرها بنده را مشمول الطاف خود قرار داده اند ؛صميمانه تشكر نموده و اميدوارم كه با همكاري يكديگر بتوانيم استعداد هايمان را از قوه به فعل در آورده و توانمندي هايمان را آشكار و آزاد ساخته ودر خدمت به فرزندان اين سرزمين به كار زنيم .انشاءالله

همكاران محترم ! خسته نباشيد؛دست مريزاد!

حضورانامه اي خدمتتان تقديم كردم وتقاضا كردم كه نظرات شخصي خود را در خصوص تجارب حاصل از اجراي پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي وپيشنهادهائي كه براي اجراي آزمايشي داريد راحداكثر تا تاريخ 20/3/1382 به نشاني :تهران صندوق پستي 1651ـ13145 ارسال فرمائيد.آشنائي با تجربيات فرد فرد شما در كلاسها،مدارس وادارات آموزش وپرورش براي من مغتنم و مفيد است.وتا كنون نيز از آنها در ارائه پيشنهادها به مسئولين دفتر ارزشيابي تحصيلي وتربيتي استفاده كرده ام؛كه قابل مراجعه در لينك پيشنهادهاي وبلاگ مي باشد.

در پناه حق باشيد.

محمد حسن مقني زاده يكشنبه 21/2/1382 ساعت 10شبگزارش عملكرد طرح تغيير مقياس ارزشيابي كمي به كيفي پايه اول دبستان آزادگان پسران

مسئول دبستان آزادگان پسران
محمد رضا فرزانه
ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...