Sunday, October 01, 2006

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش


تمدید اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی تا پایان سال تحصیلی 87-1386

گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ 5/7/85 حاکی از آن است که در هفتصدو سی و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضای آن برگزار شد، اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در پایه های اول تا سوم مدارس ابتدایی به مدت دوسال تحصیلی دیگر تمدید شده است

دکتر محمدیان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این باره گفت:
در این جلسه ابتداء آقای خوش خلق پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گزارشی از چگونگی اجرای آزمایشی طرح مذکور و نتایج بدست آمده در 26 استان کشور را ارائه کرد و پس از آن اعضای شورای عالی آموزش و پرورش با افزودن ماده واحده ای به مصوبه ششصدو هفتاد و نهمین جلسه خود با اجرای آزمایشی طرح مذکور در پایه های اول تا سوم مدارس ابتدایی تا پایان سال تحصیلی 87-86 موافقت کردند.

دکتر محمدیان افزود:شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به مشکلات موجود در امتحانات پایانی در ششصدو هفتاد و نهمین جلسه خود، دستورالعمل تغییر مقیاس کمی(20-0) به مقیاس کیفی را با عنایت به رویکردهای نوین در فرآیند یاددهی – یادگیری و شیوه های اثربخشی ارزشیابی تصویب کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش برخی از اهداف این طرح را این چنین برشمرد:

  1. ارزشیابی توصیفی و تشریح جریان پیشرفت تحصیلی و تربیتی( تلاش و عملکرد)دانش آموزان به منظور اصلاح روند یاددهی – یادگیری در کلاس درس
  2. ارتقاء سطح بهداشت روانی از طریق کاهش نقش ارزشیابی پایانی و مقیاس کمی در سرنوشت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان
  3. توجه به حیطه های مختلف شخصیت دانش آموزان در ابعاد عاطفی، اجتماعی، جسمانی و سطوح بالای حیطه شناختی

متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.9/7/1385