Tuesday, March 29, 2005

ادامه اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی85-1384


معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت : در سال تحصیلی آینده، تمام مدارسی که امکان برگزاری طرح ارزشیابی توصیفی را دارند می توانند با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران خواستار اجرای این طرح در مدرسه شوند.
علی رضا عراقی نیا با تاکید براینکه در سال تحصیلی جاری در 14 منطقه شهر تهران کارگاه آموزشی برای مدیران مدارس به منظور آگاهی بیشتر با چگونگی اجرای طرح ارزشیابی توصیفی برگزار شده است . وی افزود : در سال تحصیلی جاری طرح ارزشیابی توصیفی درمناطق 9 ، 1 ، 16 و 5 شهر تهران اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان ضمن ارزشیابی مستمر مفاهیم آموزشی را به صورت گروهی می آموزند ، گفت : مدرسه ای امکان اجرای طرح ارزشیابی توصیفی را دارد که در آن اولیای دانش آموزان و معلمان با چگونگی اجرای طرح ارزشیابی توصیفی آشنا باشند.

معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه طرح ارزشیابی توصیفی توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت در حال بررسی است ، اظهار کرد : تقاضایی که توسط مدیران مدارس برای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ارسال می شود توسط گروه کارشناسان این سازمان بررسی شده و پس از تایید این طرح در مدرسه به اجرا در می آید.

منبع خبر : خبرگزاری مهر