Tuesday, November 15, 2005

ارزشیابی توصیفی در خراسان جنوبی

امروز وبلاگ کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی را دیدم ظاهرا این استان محرومترین استان کشور است.اما مردمانش آنقدر خردمندی و توان دارند که حرفشان را بر بام جهان دراندازند که در قرنهای گذشته نیز انداخته اند.برای این دوستان جدید بیرجندی ام ارزشیابی توصیفی را به شرح زیر تعریف کردم :
ارزشیابی توصیفی نوعی ارزشیابی تحصیلی است كه تاكید آن بیشتر بر بهبود Improvementشایستگی تحصیلی دانش آموزان است؛ تا اثبات Prove آن. به عبارت دیگر ارزشیابی توصیفی كیفی و نوین، نوعی ارزشیابی تکوینی است و بیشتر به منظور بهبود شایستگی تحصیلی به صورت مستمر انجام می گیرد؛ در حالیکه ارزشیابی تحصیلی کمی و سنتی، نوعی ارزشیابی پایانی است و بیشتر به منظور اثبات شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان به صورت مقطعی صورت می‌گیرد.
وبلاگ ارزشیابی توصیفی مفتخر است که بنیا نگذار این راه بوده است.خیر ومبارک است انشاءالله