Saturday, May 10, 2003

دكتر حسين عظيمي منتقد سياست تعديل درگذشت !!

جهان يادگار است وما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني

اولين بار اين شعر برزگ مرد كويري ايران( فردوسي) را درهمايش چالش ها وچشم اندازهاي توسعه ايران در اسفند ماه سال 81 به گوش جان شنيدم وسخت بر دلم نشت.
وقتي كه دكتر عظيمي به علت بيماري شديدش نتوانست در جلسه اختتاميه همايش ،حاضر شود بلافاصله به ملاقاتش در بيمارستان رفتم.دركارت ياداشت دسته گلي كه برايش بردم نوشتم :با اين همايش جاودانه شدي دكتر !
دكتر لبخند زد وگفت :مي دانستم كه مي گيرد !
گفتم :عجب شعري را سرلوحه همايش قرار داديد.
گفت:در مطلع كتاب جديدم نيز همين بيت شعر را نوشتم. واقعيت دنيا نيز همين است.
اكنون او رفته است امادنيا مانده است و گفتني هاي او !
حسين عظيمي، استاد برجسته اقتصاد توسعه ورئيس موسسه عالي آموزش وپژوهش درمديريت وبرنامه ريزي بود.او يك اصول گرا بود.لذا دشمنان فكري زيادي داشت؛اما مطمئنم كه هيچيك از آنها از فقدان او خوشحال نشدند.دانشجويان دكتري او يتيم شدند! وبرنامه چهارم توسعه ايران بزرگترين پشتيبان فكري و اميد خود را از دست داد!
حسين عظيمي نيز مردي كويري بود .از كوير كاشان،از آران، از جائي كه گل وگلاب دارد. واز او هميشه بوي خوش به مشام مي رسيد.از رفتارش احترام مي باريد و…

مراسم ترحيم او فردا يكشنبه 21/2/1382از ساعت 11 تا 12.30 در مسجد نور، تهران ميدان دكتر فاطمي برگزار مي شود.

يادش گرامي است وراهش پر رهرو !!

Thursday, May 08, 2003

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

امروز در همايش :نقش فناوري اطلاعات و دانش در يادگيري مهارتهاي پژوهشي،كه از سوي انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران برگزار شد ؛ ـ كه من هم افتخار عضويت آن را دارم ـ با انگيزه وعلاقه شركت كردم.در همايش امروز راجع به فناوري اطلاعات ،دانش،يادگيري ومهارتهاي پژوهشي به تفكيك سخنراني وگفتگو شد؛اما از نظر من تركيب قابل قبولي از اين چهار موضوع براي جامعه علمي وحتي جوامع كارشناسي ومديريتي ايران درحال حاضر در همايش ارائه نگرديد.البته كه ايده هاي مفيدي براي من داشت و با روشنفكران محترمي آشنا شدم.الان فرصت پرداختن به جزئيات را ندارم ؛انشاءالله در فرصت مناسبي به اين موضوع خواهم پرداخت.در همايش امروز پژوهشگران آموزشي ،متخصصين فناوري اطلاعات واساتيد علوم تربيتي شركت داشتند.يكي از سخنرانان محترم همايش در خصوص نظري كه من در باره يكي از سخنراني ها داده بودم اتهامي مبني بر داشتن تفكر جزيره اي به من وارد كرد !! لذا در واكنش طبيعي دفاع از خودكه در روانشناسي زياد از آن بحث مي كنند؛نشاني وبلاگ طرح ارزشيابي توصيفي:www.arzeshyabytosify.blogspot.com رابه رابه حاضران در همايش دادم تا از يك طرف !معلوم شود كه من نه تنها تفكر جزيره اي ندارم ؛بلكه شديدا شبكه اي عمل مي كنم !
سود ديگر اين كار مراجعه احتمالي صاحبنظران به وبلاگ طرح و راهنماني مجريان طرح ارزشيابي توصيفي وتيم ارزشيابي طرح مي باشد.بنابراين چهار چشمي به comments پيامها نگاه كرده واز نظرات مفيد اعضاي محترم انجمن پژوهش هاي آموزشي استفاده مي كنيم.

محمد حسن مقني زاده پنجشنبه 18/2/1382 ساعت 7 بعد از ظهر

Wednesday, May 07, 2003

سلسله مباحث روشهاي يادگيري

مبحث دوم: روشهاي انجام تكليف شب

چند پيشنهاد براي انجام بهتر تكاليف درسي در خانه

زهرا بازرگان 1376

ايجاد جوي مساعد براي تسهيل انجام تكاليف درسي در خانه، نيازمند تميهدات متعددي است كه بسياري از اولياء بدان واقفند. رعايت چند نكته زير نيز مي تواند در بهبود اين وظيفه تحصيلي شاگردان موثر باشد: ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
سلسله مباحث روش هاي يادگيري

مبحث اول: چرا تكليف شب ؟

تكليف شب، مساله هميشگي دانش آموزان و اولياي آنان!

زهرا بازرگان 1376

.تكليف شب تعلق به دوران خاصي ندارد. از همان زمان كه بچه ها تمرينات درسي خود را روي لوح كوچك سنگي انجام مي دادند تا به امروز كه در اغلب موارد كاغذهاي سفيد و الوان كتابچه هاي كلاسور، وسيله انجام اين وظيفه آموزشي است، مساله تكليف شب و مباحث مربوط به آن همواره براي دانش آموزان، معلمان و اوليا مطرح بوده، نظريات موافق و مخالف آنان را برانگيخته است. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
مشاهده عمقي
محل مشاهده: مدرسة دخترانة عدالت
تاريخ مشاهده: 14/2/1382
مشاهده‌گر: سعيده ميرزاده واقفي


امروز در دبستان عدالت به سر هر دو كلاس مجري طرح رفتم .خانم هاشمي درس علوم را دوره مي كردند و15 دقيقه از جريان كلاس را ضبط كردم.
در كلاس خانم كرمي نيز درس ميهن ازكتاب بخوانيم بود بچه ها به صورت گروهي كار مي كردند كه نوار كاست گوياي نحوه فعاليت آموزشي خيلي خوب در اين دو كلاس است.
از بچه هاي اين كلاس در مورد ارزشيابي با حروف نظر خواهي كردم از 24 نفر 21 دانش آموز با حروف موافق بودند ! مي خواستم همين نظر خواهي را در كلاس خانم هاشمي هم انجام دهم اما نشد .براي اينكه حدود 30 نفر بازديد كننده از بيرجند وديگر شهرهاي خراسان به مدرسه عدالت وكلاس خانم هاشمي آمده بودند وتشريفات ! زيادي هم براي آنها پيش بيني شده بود لذا از تصميم خود منصرف شدم.

تكمله:

چندي پيش آقاي حسين زاده كارشناس مسئول سنجش وارزشيابي تحصيلي وتربيتي سازمان آموزش وپرورش خراسان با من (مقني زاده ) تماس گرفتند و نحوه پيشرفت طرح ارزشيابي توصيفي را جويا شدند وگفتند كه مي خواهند از مدارس موفق مجري طرح ديداري داشته باشند تا در سال آينده براي اجراي آزمايشي آماده شوند ! به ايشان گفتم كه فعلا نمي توانم مدرسه اي را به شما معرفي كنم وبهتر است همكاران خراساني را با وبلاگ طرح آشنا كنيد تا بدون نياز به مسافرت از نحوه اجراي طرح ارزشيابي توصيفي در 24 كلاس مجري طرح دقيقا مطلع گردند.از ايشان خبر ديگري نرسيد تا اين مشاهده نامه خانم واقفي !
بهر حال بهتر بود در صورت لزوم انجام مسافرت همكاران،مشورت مي شد تا همكاران بتواننداز مدارس فعالتر مجري طرح ارزشيابي توصيفي بازديد كنند.مثلا مدرسه استقلال تبريز يا فرهنگيان زنجان، مجريان متعهد تري نسبت به طرح ارزشيابي تو صيفي بوده اند تا مدرسه عدالت تهران.

سلسله مباحث راههاي برقراري ارتباط مربيان با اولياء دانش آموزان


مبحث دوم

رفع موانع ارتباط

هنر برقراري ارتباط با اولياي دانش آموز
زهرا بازرگان
1376
يك روز در دفتر مدرسه اي شاهد واقعه تاسف انگيزي بودم كه تا مدتها فكر مرا در مورد عدم كارداني برخي از مربيان در برقراري ارتباط صحيح و شايسته با اولياي دانش آموزان به خود مشغول داشت.
آن روز در دفتر مدرسه به هنگام زنگ تفريح و در ميان گروهي از معلمان كه خستگي چند ساعت كار را با نوشيدن يك استكان چاي رفع مي كردند، معلم جواني در حضور دختركي خردسال به مادر او پرخاش مي كرد كه چرا دختر در درس خود تنبل، نامنظم و بي مسئوليت است.
كودك از شدت خجالت سرش را در گريبان فرو برده و وضع و حالت روحي او به نحوي بود كه گويي آرزو داشت زمين دهان باز كند و او را كه در حضور آن جمع آن چنان تحقير شده بود، در خود جاي دهد. مادر جوان در مقابل سخن تند، سرزنش آميز و گزنده معلم سعي كرد حالتي دفاعي به خود گيرد تا از غرور و شخصيت خود دفاع كند. زيرا كه به هر حال مسائل فرزندش به خود او نيز مربوط مي شد و چه بسا نمودار طرز تربيت و عدم رسيدگي كافي او به وضع دخترك تلقي مي شد. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...
مشاهده عمقي
محل مشاهده: مدرسة دخترانة عدالت
تاريخ مشاهده: 30/1/82
مشاهده‌گر: سعيده ميرزاده واقفي

امروز به دبستان عدالت رفتم. با خانم خير انديش و معاون مدرسه مواجه شدم پس ازسلام وعليك كردن از ايشان خواستم به كلاس بچه ها بروم.سا عت 8.45 دقيقه بود و 9.15 زنگ تفريح مي شد. من از اين فرصت استفاده كردم كه به سر كلاس خانم كرمي بروم مدير مدرسه موافقت كرد و سرزده به كلاس خانم كرمي رفتم ايشان در حال پرسيدن الفبا به صورت حفظ بود تا ببيند بچه ها ياد گرفته اند يا نه ؟خانم كرمي اسم بچه ها را تك تك از روي دفتر مي خواند و…
پس از مشاهده اين كلاس به گفتگو با معلم ديگر مجري طرح ارزشيابي توصيفي در مدرسه عدالت،.خانم هاشمي پرداختم ايشان گفت :در نامه اي در مورد طرح ارزشيابي توصيفي از ما نظر خواسته بودندكه من طي 4 صفحه نظر خودم را را براي آقاي مقني زاده از طريق اينترنت فرستادم.
ايشان گفتند درمورد بچه ها نبايد كوتاهي كنيم ! كه فردا جبران نخواهد شد.بايد استانداردها را در نظر گرفت !خانم هاشمي ازمن پرسيدند آيا اين طرح سال بعد براي اين بچه ها كه به كلاس دوم مي روند اجرا خواهد شد؟من گفتم :نه ايشان گفتند از تجربه ما در اين طرح استفاده نشده است .ايشان افزودند: مادرها وپدرها براي فرزندانشان ـ ك ـ مي خواهند!وما خودمان هم با همان روش كمي عادت كرده ايم و جا افتادن روش كيفي بين بچه ها ومعلمان، سه چهار سالي وقت مي خواهد.
سلسله مباحث راههاي برقراري ارتباط مربيان با اولياء دانش آموزان

مبحث اول
راهكار هاي برقراري ارتباط

ديدگاههاي جديد در زمينه همكاري اوليا و مربيان
زهرا بازرگا ن
1376
.امروزه انجمنهاي اوليا و مربيان رايجترين و پرمعناترين وسيله ارتباط بين خانه و مدرسه اند. از آنجا كه كودك قسمت اعظم اوقات زندگي خود را دور از مدرسه مي گذراند و آموزشگاه تنها 12 درصد از وقت او را خارج از محيط زندگي اش اشغال مي نمايد، لازم است كه معلم و مسئولين مدرسه از محيط زندگي، فرهنگ و ارزشهاي حاكم بر آن محيط آگاهي يابند تا بتوانند آموزش و پرورش مدرسه را با استفاده از تجارب زندگي دانش آموز و با همكاري اولياي وي بارور نمايند.
تحقيقات و مطالعات فراواني كه در كشور ما و ساير كشورها انجام گرفته بيانگر اين نكته است كه اگر خانواده درگير و علاقه مند به مسائل تحصيلي فرزندان خود گردد، كودكان نيز با ذوق و شوق بيشتري تحصيل خواهند كرد.
اصولاً هدف از تشكيل انجمنهاي اوليا و مربيان نيز چيزي جزاين نيست كه اوليا و مربيان با هم آشنا شوند و اوليا از روشها و طرزكار معلمان و از پيشرفتها و احياناً مشكلات تحصيلي فرزند خود مطلع گردند. اين همكاري دانش آموزان را نيز متوجه مي سازد كه بين خانه و مدرسه جدايي نيست و تضاد و دوگانگي بين روشهاي تربيتي اين دو محيط وجود ندارد. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد ...