Tuesday, May 24, 2005

ارزشیابی توصیفی در کوران بحث و بررسی پیرامون: انتخابات ریاست جمهوری، بودجه آموزش و پرورش، مطالبات معلمان، برگزاری امتحانات، سواد آموزی و ارتقای علمی معلمان


در گردهمایی یک روزه روسای سازمانهای آموزش و پرورش کشور در اردی بهشت ماه 1384معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به طرح ارزشیابی توصیفی گفت: ارزشیابی فرایند مدار در خدمت آموزش و یادگیری رویکرد اصلی برنامه ها در نظام ارزشیابی است که به طور جدی دنبال می شود.
مختار موسوی گفت:ارزشیابی توصیفی را با ارزشیابی از دوره ابتدایی آغاز کردیم، سه سال برای اجرای کامل و ارزیابی آن پیش بینی شد که دو سال آن سپری شد و پس از گذشت سال سوم، چنانچه نتایج حاصله نمایانگر موفقیت این طرح باشد، ارزشیابی توصیفی و کیفی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.وی اظهار داشت: همزمان با اجرای این طرح، تغییر در کتابهای درسی و تغییر در روش تدریس معلمان نیز صورت می پذیرد .مختار موسوی تاکید کرد: در ارزشیابی فرایند مدار، از امتحان به عنوان اهرمی برای ترساندن و فشار به دانش آموز استفاده نمی شود و در نهایت این نوع ارزشیابی به اصلاح و بهبود یادگیری، رشد متعادل شخصیت دانش آموز و تقویت کننده علاقه و انگیزهای به ادامه تحصیل منجر می شود.
دکترموسوی مهمترین کار نظام آموزشی را در حال حاضر تدوین سند برنامه آموزش برای همه(EFA) دانست و گفت : مقرر است تا خرداد ماه سال جاری، 32 سند برای هر یک از استانهای کشور تدوین و ارائه گردد. این کار در راستای اجرای ماده 52 برنامه چهارم توسعه صورت می گیرد.

منبع خبر

خیراست انشاءالله