Sunday, October 29, 2006

بیستمین اجلاس سالانه انجمن ارزشیابی امریکاعناوین مباحث حوزه ارزشیابی توانمند ساز در بیستمین اجلاس سالانه انجمن ارزشیابی امریکا در اول تا چهارم نوامبر سال 2006 مصادف با 10 لغایت 14 آبان 1385

 1. سودمندی های یک مدل ارزشیابی مشارکتی دراجتماعات چندگانه و متکثر
 2. چگونه اجتماعات کاری می توانند ارزشیابی را شکل بخشند: با مثالی متمرکز بر قرایند طراحی لباس برای بچه ها و خانواده ها
 3. پیامد های ارزشیابی از منظر فرهنگی :بینش ها واستدلال های مشترک یک سازمان اجتماعی و یک موسسه علمی در باره همکاری های مشارکتی
 4. روش هایی برای ارزشیابی فعالیت های اجتماع محور
 5. ارزشیابی دسته جمعی:موفقیت ها،چالش ها و پیامد ها
 6. خلق ظرفیت برای ارزشیابی در اجتماعات رنگارنگ
 7. یک فرهنگ متضاد: ارزشیابی مدرسه / دانشگاه، ریاضی/علوم ، همکاری ها و چالش های تغییر
 8. پیامد های اجتماعی وفرهنگی ارزشیابی دسته جمعی ومشارکتی
 9. مسائل و دلالت هایی برای ارزشیابی دسته جمعی و مشارکتی
 10. ساختن ظرفیت ارزشیابی:در پاسخ سنجش نیازهابرای بهبود برنامه
 11. ارتقای کیفیت همکاری ها:ارزشیابی عملی مشارکتی،کشف خلاقیت ها
 12. روش های همکاری دسته جمعی وارزشیابی مشارکتی
 13. نشست اداری گروه همکاری های دسته جمعی مشارکتی وتوانمند سازی
 14. فرا همکاری "metacollaboration" و پیامد های ارزشیابی همکاری اجتماعی
 15. ارزشیابی فمینیستی:مباحثی در روش های ظهور یافته و نظریه ارزشیابی فمینیستی در عمل
 16. نقش همکاران در ارزشیابی دسته جمعی
 17. درگیری مشارکین و برنامه ها در فرایند ارزشیابی
 18. ارزشیابی توانمند ساز: بازنگری اصول و تجارب توانمند سازی: نگاهی به آینده پیش رو و نگاهی به آنچه گذشت
 19. ارزشیابی دسته جمعی در عمل:کاربرد راهبردهای دسته جمعی برای ارتقای کیفیت برنامه های کسب وکارخرد،ارتقای حضور در مدرسه ، دسترسی به ارتقای دانشکده و بسط یک تول کیت ارزشیابی
 20. روش های ارزشیابی دسته جمعی گرداگرد تکنولوژی
 21. ارزشیابی توانمند ساز:ساختن ظرفیت ارزشیابی برنامه پیشگیری از اعتیاد در آرکانزاس
 22. قصه گویی: یک ارزشیابی مشارکتی و ظرفیت سازی ذینفعان
 23. کشفیات تیم های ارزشیابی،چالش ها و پیامد های کاربرد تحقیق ارزشی در ارزشیابی
 24. مشارکت ارزشیاب در همکاری های اجتماع محور به مثابه فعالیت های همکاری حمایتی برای تضمین آمادگی بچه ها
 25. ارزشیابی توانمند ساز در دانشکده داروسازی دانشگاه استنفورد
 26. چشم انداز ذی نفعان در فعالیت های دسته جمعی وارزشیابی مشارکتی
 27. به کار گیری اصول ارزشیابی توانمند سازبرای ارتقای بهداشت و ساختن اجتماع:نمایش اثربخشی از برنامه ریزی تا نتایج
 28. به داده ها هستی ببخشید:درگیری ذی نفعان در تفسیر داده ها یشان
 29. ارزشیابی جامع برنامه های بهداشت عمومی: چالش ها و موفقیت های تجربه شده در کاربرد رویکردهای مشارکتی
 30. مستند سازی پیامدهای فراموش شده:نمایش یک راهبرد قابل استفاده در برنامه های خدماتی جوانان و سالمندان ...
 31. ارزشیابی: درهر حال دانش چه کسی است

برای اطلاع بیشتر به سایت اینترنتی انجمن ارزشیابی امریکا و به خصوص اینجا مراجعه نمائید. 7/8/1385