Saturday, April 22, 2006

خبرنکاران بشتابند!! طرح ارزشیابی توصیفی را در یابند!!


دبیران سرویس های اجتماعی/آموزشی خبر گزاری ها و روزنامه ها !!! اردی بهشت ماه 1385 برای تهیه خبر،مصاحبه و گزارش خبری در موضوع ارزشیابی توصیفی، ماهی طلایی است !! آن را از دست ندهید.


طرح ارزشیابی توصیفی درسال تحصیلی 82-81 به صورت پیش آزمایشی در 22 کلاس درس پایه اول دبستان به اجرا گذاشته و در سه سال تحصیلی بعد از آن به صورت آزمایشی در سطح مدارس ابتدایی کشور به اجرا گذاشته شده است. گفته می شود در سال تحصیلی 85-1384 این طرح در هزار کلاس درس پایه اول تا سوم ابتدایی در سطح کشور به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شده است.
در وبلاگ ارزشیابی توصیفی و لینک های جانبی و در متن مطالبش تا دلتان بخواهد اطلاعات نسبتا رسمی در این زمینه وجود دارد.شما می توانید ضمن مطالعه این مطالب به سراغ ذی نفعان این طرح در 1000 کلاس درس از معلمان مجری و غیر مجری طرح ارزشیابی و مدیران مدارس گرفته تا دانش آموزان تحت پوشش و غیر تحت پوشش طرح بروید.اولیای این دانش آموزان و کارشناسان سازمان های آموزش و پرورش در استانها و وزارت آموزش و پرورش دیگر ذی نفعان طرح هستند.
توصیف عینی و مستند شما با استفاده از مشاهده میدانی از طرح ارزشیابی توصیفی و اینکه این طرح چه بوده است؟ چه کسانی ، چه موقع ، در کجا و چگونه این طرح را پیاده کرده اند و چرا یی های این همه چ و ک!!! می تواند این طرح را آماده محک خوردن توسط پژوهشکده تعلیم و تربیت و دیگر ذی نفعان بنماید.
باور کنید انباشت صحیح و بدون تحریف تجربه ها در آموزش و پرورش کشور ارزش این زحمت را دارد.اولین منتفع یا متضرر این موضوع فرزندان خود شما ها( جوانان اصحاب خبر) هستند که لابد در همین سال ها ویا چند سال دیگر پا به دبستان خواهند گذاشت.
هرکس این یاداشت را خواند و خبرنگار نبود به اولین خبر نگاری که می شناسد اطلاع دهد .ببینیم اصاحب اینترنت ایرانی و خبر چه می کنند؟ البته بعدا حتما تعریف هم خواهیم کرد.