Saturday, October 11, 2003

بقیته الله خیر لکم ان کنتم مومنین

هود/86


آب زنید راه را ،حین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد

گر به صدمنزل فراق افتد میان ما ودوست
همچنانش درمیان جان شیرین منزل است

سالروز میلاد مهدی (عج) برمنتظرانش مبارک
سلام